Connect with us

บ้านและสวน

ก่อนนอน “สวดมนต์บทนี้” ชีวิตดีขึ้นเห็นผลทันตา

ก่อนนอน “สวดมนต์บทนี้” ชีวิตดีขึ้นเห็นผลทันตา

เพื่อนๆ รู้มั๊ยค่ะ การที่สวดมนต์ก่อนนอน นั้นดีมากๆ เพราะจะทำให้เรามีสมาธิและได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวัน ส่งผลทำให้เราเจอแต่สิ่งดีๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต แล้ววันนี้ www.horoworld.com มีบทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมคำแผ่เมตตามาให้ได้สวดก่อนนอนค่ะ

บทสวดมนต์ก่อนนอน

เริ่มต้น เราต้องกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กราบ 3 ครั้ง

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ กราบ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สังฆัง นะมามิ ฯ กราบ

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กราบ 3 ครั้ง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเ วร

อัพย าปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตร ายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บต าย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ วรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเ วรแก่กันและกันเลย

อัพะย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเ วรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เ วรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรร มนายเ วรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรร มนายเ วรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง ของการอธิฐานอโหสิกรร มต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรร มใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโทษให้เป็นอโหสิกรร มแก่ข้าพเจ้า แม้กรร มใด ที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอโหสิกรร มให้ ยกถวายเป็นอภัยทาน ให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า จะได้ไม่มีเ วรกรร มต่อกันตลอดไป

ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ย ากลำบากเข็ญใจ ปราถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จด้วยเทอญ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

เมื่อคุณสวดบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องแล้วภาวนาบทสวดมนต์แล้ว จากนั้นให้นั่งทำสมาธิซักพักแล้วค่อยนอนจะดีที่สุด

ที่มา line.me

More in บ้านและสวน