Connect with us

บ้านและสวน

รัฐบาลใหม่ “บัตรคนจน” ให้ถึง กันยายน

รัฐบาลใหม่ “บัตรคนจน” ให้ถึง กันยายน

June 10th, 12:33pmJune 10th, 12:34pm

puay

ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

รัฐบาลใหม่ว่าไง? “บัตรคนจน” จะหมดอายุ 30 ก.ย.นี้

กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยืนยันว่า กระทรวงการคลังยังมีเงินในกองทุนประชารัฐสวัสดิการฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มคนพิการที่มีบัตรคนจนอีกประมาณ 1,400-1,600 ล้านบาท จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้า ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะมีการประชุมกับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อร่วมกันพิจารณาการดำเนินนโยบายบัตรคนจน หลังจากสิ้นสุดโครงการเดือนกันยายน 2562 ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร เนื่องจากงบประมาณประจำปี 2563 จะออกช้าไป 3 เดือน

ส่วนในเรื่องของการขยายระยะเวลาโครงการบัตรคนจนจากเดือนกันายนยนออกไปถึงเดือนธันวาคมนั้น ยังเป็นแค่แนวคิด รวมทั้งเรื่องการเพิ่มวงเงินในบัตร ให้กับกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามแนวทางทั้งหมดนี้จะต้องนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการฯในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาก่อน หลังจากนั้นจะต้องเสนอแผนงานทั้งหมดให้กับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่ ก่อนเสนอรัฐบาลใหม่ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอีกครั้งว่าจะเดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการฯ ต่อไปอย่างไร

More in บ้านและสวน