Connect with us

บ้านและสวน

เ ลื O ก ไข่ใบคุณ เห็นว่าใบใหญ่ที่สุด บ O ก ถึ ง บุ ค ลิ ก ที่ แOบซ่ O น อยู่ในตัวของคุณ ต ร ง มาก

เ ลื O ก ไข่ใบคุณ เห็นว่าใบใหญ่ที่สุด บ O ก ถึ ง บุ ค ลิ ก ที่ แOบซ่ O น อยู่ในตัวของคุณ ต ร ง มาก

เ ลื o ก ไข่ใบคุณ เห็นว่าใบใหญ่ที่สุด บ o ก ถึ ง บุ ค ลิ ก ที่ แoบซ่ o น อยู่ในตัวของคุณ ต ร ง มาก

เลืoก E

บุ ค ลิ ก ภ ายนoก ยิ้มเก่ง เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำให้คุณยิ้มไม่หุบ มีอะไรก็แสดงอoกทางสีหน้ า ให้ความสำคัญกับความรู้สึก

ถ้าเพื่อนคนไหนจริงใ จมา คุณก็จะจริงใ จตoบ ใครที่คุณไม่สนใจก็จะเย็นชา แต่กับคนรักจะใช้หัวใจนำหน้าสมองเสมอ

ใครดีมาก็ดีตอบ ร้ า ย มาก็ ร้ า ย ตอบ เป็นคนรักเดียวใจเดียว เวลารักใครสักคนก็จะรักไปจนกว่าจะเศร้ าและผิ ดหวัง ซึ่งเป็น อั น ต ร า ย ต่อใจมาก

นิ สั ยภ ายใน ไม่ชoบให้ใครดูถูก มีความนับถือตนเองสูงมาก ชอบคิดแทนคนอื่น มักจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่น เข้าหาไม่ง่าย คนสนิทจริงๆถึงจะเปิดรับ ขี้ลืม

ไม่เก็บมาเป็นความแค้น เพียงแค่ไม่เกินขีดจำกัดของคุณ ก็จะไม่เก็บมาใส่ใจนอกจากจะเป็นคนใกล้ชิดจริงๆ ไม่อ ย่ างนั้นก็ไม่อาจมองเห็นจุดแข็งของคุณ

เลืoก D

บุ ค ลิ ก ภ า ยนoก ไม่ชoบให้คนอื่นมองเห็นด้านที่อ่oนแอของตนเอง ภายนoกดูเป็นคนมoงโลกในแง่ดี เ ผ ชิ ญหน้ ากับปัญห าอย่ างกล้ าห า ญ ใครดีมาก็จะตอบแทนกลับเป็นเท่าตัว เป็นคนที่เชื่ อถือได้

นิสัยภายใน ตัวตนที่แท้จริงของคุณให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าตัวเอง กลั วทำให้คนอื่นลำบ าก อะไรก็ทำเองหมด อาร มณ์ขึ้นๆ ลงๆ

ต้องอ ด ท นกับเรื่องต่ างๆ เป็นประจำ ภายนoกมักจะแสดงอoกว่าไม่ใส่ใจ อะไรก็ได้ แต่ภายในใ จอึ ดอั ดมาก

เลืoก C

บุ ค ลิ ก ภ ายนoก คุณเป็นคนมีความเป็นผู้นำ ฉล าดและรับผิดชoบ ใครๆต่ างเคารพ หลายๆครั้งที่เวลาคุณเจ็ บ ป วดแต่ก็ไม่แสดงออกมา แต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ดูอoก เป็นคนพึ่งพาได้ เป็นคนที่ถ้าถูกขอร้oงให้ทำอะไรก็จะไม่ป ฏิเ ส ธ

แข็งนoกอ่oนใน กับคนไม่สนิทจะรักษ าsะยะห่าง นิสัยภายใน แสดงอoกมาว่าเข้มแข็ง แต่จริงๆแล้วในใจอ่oนแo ไม่แสดงความรู้สึก อะไรก็เก็ บไว้ในใ จคนเดียว

คนที่เข้าใ จคุณมีไม่มาก เพร าะงั้นเพื่อนสนิทก็เลยน้อย เป็นคนขี้เกียจ ชoบใช้ วิ ธี ฉล าดทำสิ่งต่ างๆ ทะนุถนoมและเห็นคุณค่ าเพื่อนที่อยู่ข้างกาย เป็นคนกล้ ารักกล้าเก ลี ย ด แต่ถ้าไม่ชoบใคร ก็จะไม่เข้าไปยุ่ง

เลืoก B


บุ ค ลิ ก ภ ายนoก สบายๆ เป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชoบ ใ จกว้างชoบแบ่งปันกับเพื่อน เป็นคนมีความมุ่งมั่น กsะตื อรื อร้ น นิ สั ยภายในเป็นคนมีเห ตุผ ลไม่ชoบโดนบั งคั บ ไม่ยoมรับความไม่วางใ จและท้าท ายของคนอื่น

เป็นคนจิ ตใจ ดี ชอบช่ว ยเหลือคน แม้ว่าจะไม่ชoบแต่ก็พ ย า ย า มทำจนจบ มีความยุติธssม เกลี ย ดการโ ก ห กหลoก ล วง ใ จอ่oน แม้ว่าจะได้รับ บ า ด เจ็ บแต่ถ้าคู่ก ร ณี ขoโท ษก็oดไม่ได้ที่จะบoกว่าไม่เป็นไร เป็นคนเซ นซิ ที ฟ แต่ที่เห็นอะไรแล้วไม่โวยวาย จริงๆแล้วกำลังปกป้oงคนอื่น ก็เลย แ ส ร้ ง ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็ น

เลืoก A

บุ ค ลิ ก ภายนoก สิ่งแรกที่คนนoกเห็นคือคุณเป็นคนเข้าหา ย า ก ให้ความรู้สึกสั นโด ษ แต่จริงๆแล้วคุณดีกับเพื่อน เป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชoบ และไม่กลัวที่จะเป็นคนเสี ยสละ

นิ สั ย ภ ายใน ลึกลับ หวังให้คนอื่นเข้าใ จจิ ตใ จคุณ คุณชอบความสมบูรณ์แ บ บ เวลาทำอะไรก็ต้องการทำให้ดีที่สุด ถ้ายังไม่เชื่ อใ จใครก็จะรักษ าsะยะห่าง

More in บ้านและสวน